Kammarrätten i Göteborg
2018-09-14
Mål nr 4013-18

Paret ville att socialnämnden skulle väcka talan vid tingsrätten om umgänge mellan dem och deras barnbarn. Nämnden beslutade att inte väcka talan varvid paret överklagade till förvaltningsrätten.

Domstolen konstaterade dock att vare sig socialtjänstlagen, föräldrabalken eller socialtjänstförordningen innehöll någon överklagandebestämmelse som passade in på nämndens beslut. Eftersom det inte finns någon lagstadgad umgängesrätt för mor- och farföräldrar ansåg domstolen heller inte att beslutet berörde någon av parets rättigheter som var skyddade enligt Europakonventionen. Förvaltningsrätten ansåg heller inte att beslutet hade sådana verkningar att det var överklagbart enligt bestämmelserna i kommunallagen och avvisade överklagandet.

Kammarrätten delar inte förvaltningsrättens bedömning utan menar att eftersom nämndens beslut att inte väcka talan är vare sig rent verkställande eller rent förberedande är det överklagbart genom bestämmelserna om laglighetsprövning. Kammarrätten upphäver därför förvaltningsrättens beslut och återförvisar målet för prövning.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons