Kammarrätten i Göteborg
2017-10-11
Målnummer 109-17

Föräldrarna har gemensam vårdnad om pojken men kommunen beslutade trots det mot pappans vilja att skolbyte för sonen skulle ske med stöd av 10 kap. 30 § första stycket skollagen. Dessutom fick pappan information från kommunen om bytet först någon dag före skolstart.

Pojken hade haft mycket hög skolfrånvaro på den dittillsvarande skolan på grund av att mamman hållit pojken undan skolan. Och det är också mamman som framfört önskemål om det aktuella skolbytet. Enligt kommunen vägde pojkens rätt till utbildning tyngre än vårdnadshavarnas enighet om skolgång.

Till skillnad från förvaltningsrätten anser kammarrätten dock att kommunens beslut om skolbyte skett i strid med skollagen och ska upphävas. Domstolen konstaterar att vårdnadshavarna åtminstone vid beslutet för skolbytet haft gemensam vårdnad om pojken. Av författningskommentaren till 10 kap. 30 § skollagen betonas dessutom att frågor om placering vid eller byte av skolenhet är frågor av sådan art att det krävs att vårdnadshavarna är överens om placeringen (prop. 2009/10:165 s. 740).

Enligt kammarrätten innebär detta i normalfallet, som i aktuellt fall när vårdnadshavarna inte kan komma överens, att det rådande förhållandet får bestå. Då pappan uttryckligen motsatt sig ett skolbyte och då utredningen inte visar att ett byte uppenbarligen varit förenligt med pojkens bästa anser kammarrätten sammantaget att kommunens beslut strider mot skollagen.

Domstolen väger också in att kommunen som stöd för bytet inte heller åberopat att det skulle föreligga betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen eller att det var nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör man med information och umgänge vid växelvist boende?

Hur ska jag göra när mamman till min son ändrar tider på tex BVC utan att berätta det? Eller inte berättar för mig förrän efteråt att vår son tvingats uppsöka akut sjukvård?

Även högtider är ett problem. Det första året efter separationen har sonen tillbringat samtliga högtider hos sin mamma. Och nu till jul önskar jag att sonen är hemma hos mig på julafton, även om det är "mammas vecka". Vad rekommenderas där?

Svar:

Läs mer...