Huvudregeln och undantag

Enligt lagens förarbeten är huvudregeln, om föräldrarna har gemensam vårdnad, att det krävs ett medgivande från dem båda ifall en passansökan ska bifallas. Motsätter sig en vårdnadshavare en passansökan bör pass komma ifråga endast under speciella tillfällen.

Synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

1. En förälder vistas i ett annat land och det är uppenbart att föräldern skulle lämna sitt medgivande till passansökan eller
2. Barnet är placerat i ett familjehem och den naturliga kontakten med de biologiska föräldrarna är bruten.

Om ett pass ska utfärdas utan vårdnadshavarens medgivande bör passmyndigheten begära ett yttrande av socialnämnden. Detta är dock inte obligatoriskt.

Källa:
Prop. 19977/78:156 s. 43 f.

Rättsfall

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat (RÅ 1987 ref. 127) att stor restriktivitet bör iakttas med att utfärda pass mot en vårdnadshavares klart uttalade vilja och att undantagsregeln får antas vara avsedd för särpräglade fall där exempelvis hänsynen till barnets ålder, behov och egna önskningar bör ges en avgörande betydelse.
 
Kammarrätten i Göteborg har i ett mål (3624-1989) uttalat att socialnämnden, när barnet vårdas med stöd av LVU, har rätt att bestämma över barnets personliga förhållanden med hänvisning till 11 § första och fjärde styckena (se nedan). Det utgör ett synnerligt skäl för att polismyndigheten ska kunna utfärda pass åt ett barn som vårdas med stöd av LVU trots att vårdnadshavaren inte lämnat sitt medgivande.

11 § LVU 
1 st.
Socialnämnden bestämmer hur vården av den unge skall ordnas och var han eller hon skall vistas under vårdtiden. I fråga om den som vårdas i ett hem som avses i 12 § första stycket får dock Statens institutionsstyrelse i samband med att den unge transporteras besluta att han eller hon tillfälligt skall vistas i ett annat sådant hem.
4 st.
Nämnden eller den åt vilken nämnden har uppdragit vården skall ha uppsikt över den unge och, i den utsträckning det behövs för att genomföra vården, bestämma om hans eller hennes personliga förhållanden.

Förvaltningsrätten i Stockholm hänvisar till lagens förarbeten och ovanstående rättsfall i ett annat mål (28339-15). I detta mål vårdas två barn med stöd av LVU i ett familjehem. Familjehemmet planerar en resa till Ungern och socialnämnden har tillstyrkt denna resa. Förvaltningsrätten konstaterar att familjehemmet utövar den faktiska vårdnaden om barnen samt utgör deras trygghet. Det får anses som nödvändigt för familjehemsföräldrarna att också utöva vårdnaden under resan till Ungern och passinnehavet för barnen får därför anses som behövligt för genomförandet av vården enligt LVU. Det finns därför synnerliga skäl för polismyndigheten att utfärda pass för barnen. 

 

 

 

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Får sambon adoptera flickan?

Min vän har ensam vårdnad om sin dotter. Pappan finns med i bilden men är rent ut sagt oduglig. Flickan har en styvpappa som är toppen. Nu har mamman fått cancer. Kan hon adoptera bort flickan till sambon så att flickan blir kvar med sina syskon och i den familj hon är van vid om det inte går bra för mamman?

Svar:

Det framgår inte av din fråga hur gammal din väns dotter är men jag kommer nedan utgå från att dottern är minderårig. Adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (FB). Om barnet är över tolv år ska det som huvudregel inte adopteras om det motsätter sig adoption, 4 kap. 5 § FB. Om barnet är under 18 år måste även föräldrarnas samtycke till adoptionen lämnas, 4 kap. 5 a § FB. I andra stycket samma paragraf finns dock undantaget att sådant samtycke inte krävs av den som inte har vårdnad eftersom den föräldern inte har del i det juridiska ansvaret.

Om din vän har ensam vårdnad om sin dotter innebär det således att din vän också har det juridiska ansvaret över dottern. I detta juridiska ansvar omfattas bland annat frågan om adoption. Man ska dock enligt huvudregeln vara gift eller registrerad partner för att få adoptera sin makes barn, 4 kap. 3 § FB. Detta kallas ibland styvbarnsadoption.

Att vara sambo räcker normalt inte, 4 kap. 4 § FB. Utgångspunkten torde förvisso vara att en sambo enskilt kan adoptera den andre sambons barn eftersom 4 kap. 3 § FB enligt ordalydelsen inte omfattar sambor. Konsekvensen av en sådan adoption torde dock bli att de rättsliga banden då upphör mellan den biologiska föräldern, alltså i detta fall din sjuka vän, och barnet (4 kap. 8 § FB).

En lämplighetsprövning ska alltid ske vid prövningen av en adoption och hänsyn ska tas till barnets vilja, 4 kap. 6 § FB. Vidare ska även principen om barnets bästa alltid beaktas i alla frågor som rör barn.

Prio Advokatbyrå