Förvaltningsrätten i Stockholm
2021-03-01
Mål nr 2091-21

Barnet föddes i USA genom ett surrogatarrangemang. Makarna förklarades genom en amerikansk dom vara barnets rättsliga föräldrar och vårdnadshavare och domen erkändes i Sverige såvitt avsåg fastställande av faderskap.

Makarnas ansökan om namn för sitt barn avvisades sedermera av Skatteverket med hänvisning till att ansökan måste göras av barnets legala vårdnadshavare, som verket menade var surrogatmamman.

Även om det saknas lagstöd för att den amerikanska domen ska erkännas i Sverige avseende vårdnadsfrågan följer det enligt förvaltningsrätten av 1996 års Haagkonvention att tilldelningen av vårdnad genom en sådan överenskommelse om surrogatarrangemang som det i målet varit fråga om lyder under lagen i det land där barnet hade sin hemvist vid födseln.

Eftersom överenskommelsen är giltig enligt amerikansk lag bedömer förvaltningsrätten att den också gäller i fråga om den legala vårdnaden i Sverige. Makarna bedöms således vara barnets legala vårdnadshavare, vilket innebär att Skatteverket saknat fog för att avvisa deras ansökan. Målet återförvisas därför till verket för prövning av ansökan i sak.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons