Hovrätten Övre Norrland
2020-06-25
Mål nr T 1046-19

Frågan är om vårdnaden om barnet ska vara gemensam eller tillerkännas någon av föräldrarna ensam. Hovrätten finner att föräldrarna har samarbetssvårigheter, men att det inte framkommit att de inte kunnat fatta beslut som krävts angående barnet.

Vidare anser hovrätten att mamman i viss mån saknar förståelse för barnets behov av en nära och god relation med sin pappa och att hennes inställning lett till att barnets relation med pappan blivit lidande. Om vårdnaden skulle tillerkännas mamman finns det därmed en tydlig risk för att mamman skulle begränsa barnets tillgång till sin pappa.

Ett beslut om ensam vårdnad för pappan skulle dock innebära en stor förändring för barnet. Hovrätten konstaterar att det finns risker med alla alternativ, men att riskerna med att anförtro vårdnaden till någon av föräldrarna ensam väger tyngre än riskerna vid en fortsatt gemensam vårdnad. Vårdnaden ska således vara gemensam.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons