Svea hovrätt
2020-06-10
ÖÄ 3988-20

Efter att mamman polisanmält pappan för bl.a. kvinnofridskränkning har hon kommit till Sverige med sina fyra barn.

Tingsrätten fann att de två yngsta barnen skulle överflyttas till Belgien i enlighet med Haagkonventionen, där de haft sin hemvist.

Hovrätten bedömer att mamman gjort sig skyldig till ett olovligt bortförande av de två barnen. Barnen har dock vistats i en miljö som tidvis direkt varit skadlig för dem. Hovrätten anser vidare att ett skiljande från mamman allvarligt skulle rubba barnens trygghet och även skulle innebära att syskonparen separeras från varandra.

Vid en sammantagen bedömning finner hovrätten att det finns en allvarlig risk för att en överflyttning skadar barnen. Då det inte framkommit att det i Belgien vidtagits lämpliga åtgärder för att garantera barnens skydd efter ett återlämnande finns det grund för att vägra överflyttning. Tingsrättens dom ändras därför på så sätt att pappans yrkande lämnas utan bifall.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons