Göta hovrätt
2020-06-09
Mål nr T 3526-19

Föräldrarna är oense om vårdnaden om barnet och var barnet ska ha sitt boende. Hovrätten anser att båda föräldrarna är lämpliga som vårdnadshavare och att deras samarbetssvårigheter framförallt ligger i att de har dåligt förtroende för varandra när det gäller barnets särskilda behov av omvårdnad. Det finns dock inget som tyder på att detta medför konflikter dem emellan, varför hovrätten bedömer att de inte har sådana samarbetsproblem som utesluter gemensam vårdnad.

Med beaktande av att det finns en risk för att barnet vid ett växelvis boende kommer behöva gå på två förskolor anser hovrätten att det bästa för barnet är att han bor stadigvarande hos en av föräldrarna. Eftersom förutsättningarna för barnet att få gå på en förskola framstår som mest gynnsamma om han har sitt stadigvarande boende hos pappan, och pappan ställer sig positiv till att barnet har ett omfattande umgänge med mamman, bedömer hovrätten att det bästa för barnet är att han har sitt stadigvarande boende hos honom.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons