Svea Hovrätt
2020-04-17
Mål T 44-20

Frågan i målet är om vårdnaden om barnet ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna. Hovrätten finner att ingen av föräldrarna framstår som olämplig att vara vårdnadshavare men att mamman sedan lång tid tillbaka haft problem i form av psykisk ohälsa och alkoholmissbruk.

I strid med socialtjänstens uppfattning finner hovrätten att det finns relativt djupgående brister i föräldrarnas förmåga att samarbeta, som till största del härrör från mamman. Vidare bedömer hovrätten att det mellan föräldrarna finns en grundläggande brist på tillit och förtroende.

Även om mammans förhållanden under den senaste tiden förbättrats och stabiliserats anser hovrätten att de ännu inte är sådana att samarbetsproblemen kan anses ha minskat nämnvärt. Vårdnaden anförtros därför åt pappan.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons