Svea Hovrätt
2020-03-23
Mål T 5769-19

Frågan i målet är om vårdnaden om barnet ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna.

Hovrätten finner att båda föräldrarna är lämpliga som vårdnadshavare men att föräldrarna tidigare inlett flera vårdnadstvister om barnet och att de senaste åren varit konfliktfyllda.

Av utredningen i målet framgår att mamman har stämt pappan för förtal med anledning av vad han tagit upp om deras relation på en blogg. Vidare har flera anmälningar gjorts till socialtjänsten angående barnets situation och under 2015 dömdes pappan för olaga hot riktat mot mammans sambo.

Mot denna bakgrund finner hovrätten att föräldrarnas samarbetsproblem är av sådan omfattning och varaktighet att gemensam vårdnad inte är förenligt med barnets bästa. Med stöd i vad som framkommit av tidigare vårdnadsutredningar anförtros vårdnaden om barnet till mamman.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons