Högsta domstolen
2019-09-06
Ö 2300-19

Det aktuella målet i HD avser en flicka som hovrätten beslutat ska överflyttas till sin pappa i Belgien med stöd av överflyttningslagen (1989:14). Flickan har av sin mamma, med pappans medgivande, förts till Sverige och vistats här i elva månader innan pappan gjorde gällande att mamman från och med den tidpunkten olovligen höll kvar henne i Sverige.

Den avgörande frågan är var flickan hade hemvist omedelbart före den tidpunkt då pappan påstår att ett olovligt kvarhållande började.

Utredningen visar att pappan godtagit att vistelsen i Sverige inte var bestämd i tiden och att de närmare förutsättningarna för den inte diskuterats. Mamman folkbokförde dottern i Sverige, angav sig själv som ensam vårdnadshavare och anmälde dottern som utflyttad från Belgien samt ställde dottern i kö till svensk förskola utan att informera pappan om de åtgärderna. Dottern var senast i Belgien med sin mamma i slutet av september 2018.

Vid en sammantagen bedömning finner HD att Sverige måste anses vara den plats som avspeglar var flickan varit socialt integrerad och att hon vid aktuell tidpunkt haft hemvisten här. Fråga har då inte varit om något olovligt kvarhållande. Ansökan om överflyttning avslås.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons