Högsta domstolen
2024-07-02
Mål nr Ö 3557-23

Föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet, de separerade 2017 och sedan 2021 bor barnet hos pappan. Barnet väckte, genom mamman, talan mot pappan med yrkande om underhållsbidrag för en period när barnet bodde växelvis hos föräldrarna.

Tingsrätten avvisade talan eftersom barnet inte var stadigvarande boende hos henne och hon då inte ansågs behörig att föra talan om underhållsbidrag.

Hovrätten upphävde tingsrättens avvisningsbeslut och återförvisade målet.

Högsta domstolen finner att en tidigare vårdnadshavare är behörig att föra talan om underhållsbidrag avseende förfluten tid när barnet bodde växelvis hos föräldrarna. Hur boendesituationen ser ut vid talans väckande saknar enligt Högsta domstolen betydelse. Högsta domstolen fastställer hovrättens beslut.

Källa:
JUNO

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons