Kammarrätten i Stockholm
2022-09-07
Mål nr 1831-22

Av 4 kap. l § socialtjänstlagen (2001:453) följer att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Nämnden har avslagit pappans ansökan om ekonomiskt bistånd för umgängeskostnader med motiveringen att han inte är juridisk pappa och att han inte har kommit in med uppgifter eller handlingar som föranleder en annan bedömning.

Det ankommer på den sökande att visa att förutsättningarna för rätt till bistånd är uppfyllda. Kammarrätten anser att pappan inte har gjort sannolikt att han har rätt till umgängeskostnader för oktober 2021 avseende sonen, varför nämnden har haft skäl för sitt beslut att avslå pappans ansökan i den delen.

Av den dokumentation som nämnden lämnat in till förvaltningsrätten framgår att det delvis omprövade avslagsbeslutet, som av förvaltningsrätten beaktades som nämndens inställning avseende båda barnen, endast rör umgängeskostnader för dottern. Överklagandet ska bifallas och förvaltningsrättens dom upphävas i den del den avser bistånd för umgängeskostnader för Filip.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons