Kammarrätten Sundsvall
2021-03-08
Mål nr 3716-20

Pappa som är part men inte vårdnadshavare i mål om umgänge förklaras ha rätt till viss partsinsyn.

Den handling som sökandens begäran avser är det underlag som har legat till grund för socialnämndens yttrande till tingsrätten i ett mål om umgänge i vilket han är part. Sökanden är inte barnets vårdnadshavare och kan därför inte betraktas som part i ett ärende som rör barnet hos socialnämnden.

En förälder som är part i ett mål i domstol om vårdnad, boende eller umgänge anses emellertid ha rätt till partsinsyn i socialnämndens utredning som ligger till grund för yttrande av nämnden i sådant mål.

Socialnämnden avslog aktuell begäran med hänsyn till sekretess enligt 26 kap. 1 § OSL. Kammarrätten bedömer nu att sökanden ska förklaras ha rätt till partsinsyn i underlaget. Det ankommer på socialnämnden att bedöma i vilken utsträckning och på vilket sätt enligt 10 kap. 3 § OSL sökanden har rätt att ta del av uppgifterna i underlaget.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons