Hovrätten för Västra Sverige

2020–09–09
Mål nr T 1951–20

Av utredningen framgår att barnen inte träffat sin pappa sedan 2018 då mamman försvann till skyddat boende. Hovrätten har tagit ställning till om barnen, 3 och 4 år, ska ha rätt till umgänge med pappan.

Hovrätten konstaterar att socialtjänsten vid sin riskbedömning inte fann anledning att ifrågasätta mammans uppgifter om våld och kränkningar och ansåg att det fanns en så pass allvarlig hotbild att mamman och barnen fick hjälp att flytta till hemlig ort. Mot denna bakgrund finner hovrätten att det finns ett konstaterat behov för mamman och barnen att leva under skydd på grund av risk för våld från pappans sida.

Med beaktande av att Familjerättsbyrån i sin utredning föreslagit att det inte ska förordnas om något umgänge, och de förmodade konsekvenserna för barnen om deras vistelseort åter skulle bli känd, bedömer hovrätten att ett förordnande om ett reglerat umgänge med pappan för närvarande inte kan anses var till barnens bästa. Tingsrättens dom ändras därmed.

Källa:
JUNO

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons