Hovrätten över Skåne och Blekinge
2020-06-08
Mål nr T 3505-19

Pappan har i hovrätten yrkat att domstolen ska fastställa reglerat umgänge med dottern som är sex år. Av utredningen framgår att försöken att etablera umgänge mellan pappan och barnet avslutades av socialtjänsten kort tid efter tingsrättens dom eftersom det ansågs att barnet behövde mer omfattande stöd vid umgängestillfällena än vad som kunde erbjudas.

Hovrätten anser att det inte framkommit skäl att tro att pappan skulle försätta barnet i situationer då hon skulle fara illa och att det skulle vara för barnets bästa om hon kunde ha en nära och god kontakt med pappan.

Med beaktande av barnets starka motvilja att träffa sin pappa anser dock hovrätten att det finns anledning att gå försiktigt fram när det gäller att återetablera ett umgänge. Mot denna bakgrund finner hovrätten att omständigheterna i målet innebär att det inte framstår som bäst för barnet att hon ges rätt till umgänge med pappan. Vad tingsrätten har förordnat om reglerat umgänge ska därför upphävas.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons