Hovrätten för Västra Sverige
2020-04-24
Mål nr T 5068-19

Mamman har bestritt pappans yrkande om ensam vårdnad och yrkar att barnet ska ha rätt till umgänge med henne i Norge.

Av utredningen framgår att barnet är 12 år och att hon har uttryckt att hon vill att pappan ska ha ensam vårdnad samt hon inte velat prata med mamman sedan hösten 2019. Hovrätten finner att båda föräldrarna är lämpliga som vårdnadshavare men att de har ett bristande förtroende för varandra.

Mot bakgrund av att föräldrarna kunnat samarbeta vad gäller administrativa åtgärder finner hovrätten att deras samarbetssvårigheter inte utesluter gemensam vårdnad. Med beaktande av att vårdnadsfrågan inte påverkar barnets boende eller umgänget bedömer hovrätten vidare att barnets vilja inte bör ges någon självständig betydelse, varför vårdnaden ska vara gemensam.

Vad gäller umgänget anser emellertid hovrätten att barnets vilja ska tillmätas stor betydelse. Under de aktuella förhållandena, då tidigare umgänge varit begränsat, bedöms det inte vara förenligt med barnets bästa att fastställa umgänge genom dom, varför tingsrättens förordnande om detta ska upphävas.

Källa:
JUNO 

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons