Hovrätten för Västra Sverige
2018-07-05
Mål nr ÖÄ 2292-18

Då mamman (boendeföräldern) inte har efterkommit den av domstol fastställda umgängesplanen gällande dotterns rätt till umgänge med pappan, har pappan vid domstol ansökt om verkställighet av domen enligt 21 kap. FB och yrkat föreläggande mot mamman att vid vite om 10 000 kronor överlämna dottern till pappan vid umgängestillfällena.

I likhet med en oenig tingsrätt finner hovrätten att verkställighet av det umgänge som dottern enligt den tidigare domen har rätt till inte skulle vara uppenbart oförenligt med flickans bästa.

Hovrätten avslår därför mammans överklagande av tingsrättens beslut att bifalla pappans talan. Det löpande vitet fastställs till 10 000 kronor.

Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons