Kammarrätten Stockholm
2022-07-01
Mål nr 3098-22

En begäran om att få ut uppgifter vem som tjänade vad på Socialnämnden och Vård- och Omsorgsnämnden i den aktuella kommunen avslogs. Det med hänvisning till att kommunen med stöd av OSL inte lämnade ut allmän handling i den del begäran avsåg namn på anställda inom socialförvaltningen.

Kammarrätten bifaller nu överklagandet och beslutar att kommunen ska lämna ut den begärda handlingen där uppgift om namnen på anställda inom socialförvaltningen framgår. Kammarrätten konstaterar att sekretessen i den personaladministrativa verksamheten, som även gäller hos socialnämnder eller andra nämnder som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende personal som verkar inom socialtjänsten, endast gäller för uppgift om personnummer och födelsedatum.

Den strängare sekretessen omfattar däremot inte uppgift om en anställds namn (HFD 2015 ref. 57). Därmed finns det inget som hindrar att hindrar att namnen på de anställda vid socialförvaltningen lämnas ut.

Lagrum:
39 kap. 3 § OSL samt 10 § OSF

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons