Kammarrätten i Sundsvall
2024-01-03
Mål nr T 2419-23

Sökanden har med insynsfullmakt begärt att få ta del av dokumentation hos barn- och familjeenheten rörande sin dotter, varpå hon fick ut handlingarna i delvis maskerat skick. Som skäl framfördes att akten innehöll uppgifter även om andra personer som kunde lida men vid ett utlämnande.

Kammarrätten konstaterar att barnets vårdnadshavare omfattas av dessa andra personer och instämmer i kommunens bedömning om sekretess enligt 26 kap. 1 § OSL. Det är också kammarrättens bedömning att den fullmakt som sökanden inkommit med inte ger honom rätt att ta del av uppgifterna, varför överklagandet avslås.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons