Kammarrätten i Jönköping
2022-03-30
Mål nr 4460-21

Även om båda föräldrarna är överens om att deras relation är avslutad så befinner de sig i en djupgående konflikt, samtidigt som de på grund av att de har gemensam vårdnad om sin femårige son är nödgade att samarbeta i frågor som rör honom. Det saknas även enighet mellan dem om var sonen ska bo och hur hans umgänge med respektive förälder ska se ut.

Efter fyra års kontakter med socialtjänsten på grund av en uppväxtmiljö präglad av konflikter, fysiskt och psykiskt våld samt upprepade separationer omhändertogs pojken. Föräldrarna överklagade men kammarrätten avslår nu överklagandet. Kammarrätten konstaterar att en djupgående konflikt mellan föräldrar i vissa fall kan vara en sådan omsorgsbrist som kan läggas till grund för ett beslut om vård enligt LVU, men att det förutsätter att konflikten påverkar barnet så att det finns en påtaglig risk för att dess hälsa eller utveckling skadas.

I det aktuella fallet framgår klart att föräldrarna befinner sig i en djupgående konflikt där båda beskyller varandra för att på olika sätt utsätta sonen för fara och andra omsorgsbrister. De uppvisar mycket stora svårigheter att samarbeta med varandra i fråga om pojkens boende och att sätta hans bästa framför sin konflikt.

Oavsett vem av dem som är drivande i konflikten anser kammarrätten att pojkens situation är ohållbar, där han hamnar emellan sina föräldrar och påverkas negativt av konflikten. Kammarrätten instämmer därför i förvaltningsrättens bedömning att följderna av konflikten för pojken utgör sådana brister i omsorgen att det finns en påtaglig risk för att hans hälsa och utveckling skadas, och att han därför har ett vårdbehov.

Källa:
JUNO

OBS!
Målnumret är uppdaterat. Det var tidigare felaktigt. Ett tack till en uppmärksam användare.

 

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons