Kammarrätten i Stockholm
2019-07-08
Mål 3587-19

I februari 2019 beslutade Individ- och familjenämnden att omedelbart omhänderta en 14-årig pojke och ansökte senare om att han skulle beredas LVU-vård eftersom han utsatts för fysisk och psykisk misshandel av pappan. Denne ansågs också brista i omsorgen liksom pojkens styvmamma. Pappan och den biologiska mamman ansåg dock att det inte fanns grund för vård och menade bland annat att pappan inte misshandlat sonen.

Utifrån pojkens egna uppgifter och vittnens iakttagelser ansåg dock förvaltningsrätten det troligt att 14-åringen utsatts för både fysisk och psykisk misshandel av pappan samt att det fanns brister i omsorgen och fann därför att pojken skulle beredas vård. Domen överklagades och kammarrätten anser det inte styrkt att 14-åringen utsatts för psykisk misshandel men eftersom han misshandlats och på grund av omsorgsbristerna finner även kammarrätten att ha ska beredas vård, även om han själv vill flytta tillbaka till pappan.

Nämndemännen är dock skiljaktiga. Även om de anser att pojken utsatts för våld så var det fråga om en engångsföreteelse och även om det finns vissa brister i omsorgen anser de inte att det finns en påtaglig risk för 14-åringens hälsa eller utveckling. Eftersom de dessutom tar stor hänsyn till att pojken vill flytta tillbaka vill de avsluta LVU-vården.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Får det gå till så här hos socialtjänsten?

Socialtjänsten får in en anmälan om ett missförhållande rörande ett barn, 5 år, och barnet och föräldern blir kallade till ett samtal med en socialsekreterare. Vårdnadshavaren uppfattade att socialtjänsten hade påbörjat en utredning på grund av anmälan. Samtalet går bra, det visar sig att uppgifterna i anmälan beror på ett missförstånd. Socialsekreteraren säger uttryckligen att inga fler samtal planeras. Två veckor senare kommer dock en ny kallelse eftersom socialsekreteraren vill ha ett enskilt med barnet. Detta gäller samma ärende och inga nya uppgifter har tillkommit.

Får socialsekreteraren först säga att man inte ska ses igen, för att sedan förhöra ett barn utan vårdnadshavare är med?
Får den vårdnadshavaren som inte är föremål för orosanmälan begära att vara med sitt barn på samtalet?

Svar:

När socialtjänsten får en anmälan om ett missförhållande (orosanmälan) görs inledningsvis en förhandsbedömning för att avgöra om en utredning ska påbörjas, eller inte. Tillåtna åtgärder i detta skede är samtal med anmälaren om något i anmälan är oklart, samtal med barn och vårdnadshavare samt kontroll om det finns dokumentation i socialregistret om familjen.

Beskedet att inte ses fler gånger bör rimligen tolkas som att ingen utredning skulle inledas på grund av anmälan. Men socialtjänsten kan å andra sidan därefter ha ändrat sig, men då borde socialsekreteraren i kallelsen till det andra möten informerat vårdnadshavaren att en utredning har inletts. Det är bara om en utredning har inletts som socialtjänsten får träffa barn för samtal utan vårdnadshavarens samtycke eller närvaro. Föräldern får alltså sitta i väntrummet under tiden.

Av den sista frågan kan man anta att barnet förmodligen har två vårdnadshavare, och att barnet bor hos den vårdnadshavare som var kallad till det första mötet. Den andra vårdnadshavaren, som inte var direkt berörd av anmälan, kan begära att få vara med vid barnsamtalet vid det andra mötet. Men även här kan gäller att socialtjänsten kan ha enskilda samtal med barn om en utredning är inledd. Båda vårdnadshavarna får således sitta i väntrummet.

Sammanfattningsvis får ett barn höras av socialtjänsten, förutsatt att det finns anledning att ingripa till barnets skydd eller stöd, utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande (Se 11 kap. 10 § tredje stycket socialtjänstlagen).