Kammarrätten i Göteborg
2019-03-05
Mål nr 5476-18

I samband med att barnen omplacerades från ett familjehem till ett jourhem i juli 2018 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun med stöd av 14 § LVU att en total begränsning av umgänget mellan barnen och pappan var nödvändig.

Sedan september 2018 har socialtjänsten dock verkat för att umgänget mellan barnen och pappan ska komma igång och en umgängesplan har också upprättats med umgänge var fjärde vecka. Enligt kammarrätten är därför en total begränsning av umgänget inte längre nödvändig varför beslutet om sådan begränsning upphävs. Nämnden har dessutom beslut att barnens vistelseort inte längre behöver hemlighållas.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons