Kammarrätten i Göteborg
2019-03-05
Mål nr 5476-18

I samband med att barnen omplacerades från ett familjehem till ett jourhem i juli 2018 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun med stöd av 14 § LVU att en total begränsning av umgänget mellan barnen och pappan var nödvändig.

Sedan september 2018 har socialtjänsten dock verkat för att umgänget mellan barnen och pappan ska komma igång och en umgängesplan har också upprättats med umgänge var fjärde vecka. Enligt kammarrätten är därför en total begränsning av umgänget inte längre nödvändig varför beslutet om sådan begränsning upphävs. Nämnden har dessutom beslut att barnens vistelseort inte längre behöver hemlighållas.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Hur mycket ska barnen vara delaktiga i vår skilsmässa?
Hur mycket ska vi involvera barnen och hur mycket ska de få säga vad de vill? Det kom en ny lagstiftning 2020 för att se till barnens rättigheter. Är det något som även påverkar synen på barnens rättigheter vid skilsmässa?

Om barnen har farit illa av skilsmässan, krävs det då av föräldrarna att de ska lyssna på barnen? Närmare bestämt att barnen får bo kvar där de är trygga och där de vuxit upp tillsammans med en förälder som har de bästa ekonomiska förutsättningarna?

Svar:

Läs mer ...