Kammarrätten i Göteborg
2018-08-23
Mål nr 2598-18 och 2599-18

Både mamman och pappan har bedömts som olämpliga att ta hand om syskonparet på sex respektive tio år och i mars 2018 beslutade socialnämnden att omedelbart omhänderta barnen med stöd av 6 § LVU.

Mamman har samtyckt till vårdplanen men vill att barnen ska vara placerade hos deras mormor.

Kammarrätten konstaterar att mormodern saknar filter och berättar saker för barnen som de inte behöver veta, att hon har två egna barn varav det ena har ett funktionshinder, och förutom detta även själv har diagnosen fibromyalgi.

Dessa omständigheter, samt att mamman begränsat sitt samtycke till vård hos mormodern, innebär enligt kammarrätten att hon inte har samtyckt till behövlig vård, varför barnen ska beredas vård med stöd av LVU.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons