Kammarrätten i Göteborg
2018-06-19
Mål nr 1839-18

På grund av bland annat hög skolfrånvaro men också en hotbild mot familjen och att mamman, där sönerna idag 14 och 16 år gamla bor, riskerar avhysning efter försenade hyresbetalningar, har barnen omhändertagits enligt LVU.

Oaktat att hotbilden mot familjen sägs ha upphört förefaller en ny hotbild har tillkommit som möjligen riktas främst mot pappan. Risken är påtaglig att detta på ett allvarligt sätt påverkar stabiliteten och tryggheten för barnen. Mamman har dessutom upprepade gånger erbjudits men tackat nej till skyddat boende och varken hon eller pappan har vidtagit några påtagliga åtgärder för att sätta sig och barnen i säkerhet.

Då föräldrarna förringar sina egna och barnens problem anser kammarrätten sammantaget att vården med stöd av 2 § LVU ska bestå.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons