Kammarrätten i Göteborg
2018-04-12
Mål nr 745-18

Flickan omhändertogs med stöd av LVU år 2014 på grund av av omsorgsbrister hos mamman, där flickan bodde. Oaktat att pappan då hade ett pågående alkoholmissbruk bedöms han dock i dag leva ett ordnat liv med fast jobb. Inget missbruk har påvisats via arbetsgivarens kontinuerliga nykterhetskontroller.

Enligt kammarrätten kan pappan idag erbjuda flickan en god och trygg uppväxtmiljö och möta hennes behov. Då umgänget mellan pappan och dottern har varit förhållandevis omfattande och i huvudsak fungerat mycket väl, samt flickan själv vill flytta hem till pappan, finner kammarrätten att grund för fortsatt LVU-vård saknas.

Att mamman och pappan inte är överens om var flickan ska ha sitt stadigvarande boende ändrar inte bedömningen.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons