Kammarrätten i Göteborg
2018-04-12
Mål nr 617-18

Kort efter födseln i november 2017 omhändertogs den lille pojken av socialnämnden med stöd av LVU utifrån oro för mammans förmåga att tillgodose pojkens grundläggande behov.

Oaktat mammans samtycke till behövlig vård i form av utredningsplacering på HVB Familjehuset har pappan motsatt sig sådan vård.

Förvaltningsrätten biföll därför nämndens ansökan om vård enligt 1 och 2 §§ LVU då risk ansågs finnas för att pappan skulle påverka mamman.

Oaktat att pojkens anknytning till föräldrarna inte är helt trygg och påtaglig risk finns för att hans hälsa och utveckling skadas på grund av omsorgsbrister anser kammarrätten nu att LVU-vården ska upphöra. Båda föräldrarna har nu samtyckt till både behövlig vård och öppenvårdssamtal och samtycket bedöms allvarligt menat.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons