Kammarrätten i Stockholm
2018-03-23
Mål nr 1166-18

Kammarrätten konstaterar att det finns omsorgsbrister i hemmet som bland annat innebär att föräldrarna, som är separerade och bor på skilda håll, har haft svårt att gränssätta den idag 10-årige pojken.

Bristande rutiner och struktur har också medfört att pojken haft en relativt hög skolfrånvaro hösten 2017. Men då mamman numera visar en ökad insikt om sina brister och då den konfliktfyllda relationen mellan mamman och pappan förbättrats och pojken i allt väsentligt är vid god hälsa och inte uppvisar något avvikande beteende, anser kammarrätten sammantaget att grund för fortsatt LVU-vård saknas.

Omsorgsbristerna bedöms inte så påtagliga och konkreta att det finns en sådan risk för att pojkens hälsa eller utveckling kommer att skadas på ett sådant sätt som avses enligt LVU.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons