Kammarrätten i Sundsvall

2017-10-25
Målnummer 2225-17

Med stöd av anmälningar om missförhållanden (orosanmälningar) – bland annat från barnmorskor på BB – fastställde förvaltningsrätten kommunens beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU. Domstolen fann det sannolikt att barnet behövde vård enligt 2 § LVU och beslutet kunde inte avvaktas med hänsyn till risken för barnets hälsa och utveckling.

Enligt kammarrätten är utredningen dock så knapphändig att – även med beaktande av att en relativt hög grad av osäkerhet måste accepteras vid omedelbara omhändertaganden – stöd saknas för LVU-vård. Inte heller fanns stöd för att rättens beslut inte kunde avvaktas.

Då mor och barn dessutom är placerade tillsammans i familjehem uppkommer inte någon upprepad skadlig separation för barnet även om de lämnar familjehemmet (jfr SOU 1979/80:44 s.102).

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons