Kammarrätten i Göteborg

2017-06-08
Målnummer 2051-17

Även om mamman nu oftast anmält sina döttrars, idag 8 och 10 år gamla, skolfrånvaro är det likväl oroande att barnen inte har varit i skolan. Inte heller har flickorna varit med på den läxhjälp som skolan har erbjudit. Deras tänder har dessutom varit så dåliga att det har behövts omfattande tandläkarbehandling, bland annat under narkos.

Enligt kammarrätten är bristerna sådana att de innebär en påtaglig risk för flickornas hälsa och utveckling skadas. Då mamman inte samtycker till den behövliga vården avslås hennes överklagande av underinstansens beslut om vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU. Då det inte finns skäl att vänta innan beslutet om vård verkställs ska beslutet gälla omedelbart.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons