Kammarrätten i Göteborg

2017-06-08
Målnummer 2139-17

Den idag 16-åriga flickan har efter mycket omfattande skolfrånvaro varit aktuell hos socialtjänsten sedan 2012. Trots stöd i form av coach och kontaktperson har situationen inte förbättrats och vårdnadshavarnas passivitet i detta avseende vittnar enligt kammarrätten om att de inte till fullo har insikt i de konsekvenser flickans uteblivna skolgång kan leda till för hennes framtida hälsa och utveckling.

Sammantaget finns sådana brister i omsorgen att vården med stöd av 2 § LVU ska fortsätta. Uppgifterna om mobbning av flickan i skolan ändrar inte bedömningen då skolsituationen varit ohållbar under mycket lång tid utan att föräldrarna vidtagit några kraftfulla åtgärder.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons