Högsta förvaltningsdomstolen

2017-06-08
Målnummer 5757-16

Barnet, som snart fyller tio år, och hennes familj kom till Sverige 2011. I mars 2016 inledde socialtjänsten en utredning efter anmälan från skolan om att flickan sagt att hon inte ville att personalen skulle ringa hem och berätta att hon hade gjort något dumt eftersom hon var rädd att föräldrarna skulle utsätta henne för bestraffning. För polis och socialtjänst berättade flickan sedan att hon blivit bestraffad och inlåst av sina föräldrar samt även slagen av sin äldre bror.

Individ- och familjeomsorgsnämnden i hennes kommun ansökte om vård enligt LVU för henne och förvaltningsrätten biföll ansökan. Kammarrätten bedömde dock att det inte var tillräckligt klarlagt att de påstådda missförhållandena i hemmet hade den omfattningen eller var av den arten att det fanns skäl för vård enligt LVU, och avslog istället nämndens ansökan.

Målet togs sedan upp till prövning av Högsta förvaltningsdomstolen som nu har fastställt förvaltningsrättens domslut om vård enligt LVU för flickan.

I domskälen uttalar HFD bland annat att ett tvångsomhändertagande är en mycket ingripande åtgärd både för barnet och för barnets familj. Det måste därför ställas höga krav på den utredning som ska ligga till grund för omhändertagandet. Ofta saknas utredning till stöd för barnets uppgifter om missförhållanden samtidigt som uppgifterna förnekas av föräldrarna. Mot bakgrund av lagstiftningens syfte måste enligt HFD dock även ett yngre barns uppgifter kunna tillmätas sådan tyngd att de ensamma kan ligga till grund för ett beslut om omhändertagande.

I det avseendet bedömer HFD att flickan på ett sammanhängande och detaljerat sätt beskrivit de bestraffningsmetoder som föräldrarna har tillämpat. Hon har också lämnat en fyllig berättelse om det våld av annan som hon har utsatts för i hemmet. Dessa uppgifter har hon även bekräftat och vidhållit i jour- och familjehemmen samt till sin ställföreträdare. Även om vissa detaljer i hennes berättelse kan ifrågasättas rubbar detta inte tilltron till berättelsen i dess helhet. Det är således med tillräcklig grad av säkerhet utrett att de missförhållanden som hon har berättat om också har förekommit.

HFD:s slutsats är att flickan behöver beredas vård utanför hemmet. Då samtycke till sådan vård inte finns är förutsättningarna för att bereda henne vård enligt 1 och 2 §§ LVU uppfyllda.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons