Kammarrätten i Göteborg

2017-06-01
Målnummer 1582-17

På grund av alarmerande hög skolfrånvaro under flera år och vårdnadshavarnas oförmåga, främst mammans som boendeförälder, till gränssättning bland annat av datorspelande sent på nätterna, biföll förvaltningsrätten i mars 2017 kommunstyrelsens ansökan om vård av den idag 11-årige pojken med stöd av 2 § LVU.

Även om pojken har fortsatt oacceptabelt hög skolfrånvaro anser kammarrätten dock att skolgången nu är mer stabil. Belägg saknas också saknas för att morgontröttheten beror på att han helt okontrollerat tillåts spela dataspel på nätterna. Föräldrarna strävar nu också aktivt mot en ökad skolnärvaro och har tagit pojkens magproblem på allvar och är positiva till BUP-kontakter. Då mamman dessutom uppger sig nu ha fungerande rutiner för pojken anser domstolen sammantaget att förutsättningar saknas för LVU-vård.

Mammans bristande ekonomiska planering är enligt kammarrätten inte tillräckligt för att kunna anses utgöra en brist i omsorgen enligt 2 § LVU. Inte heller i övrigt har det visats finnas sådana konkreta och klara riskfaktorer i pojkens hemmiljö som medför en påtaglig risk för hans fortsatta hälsa och utveckling.

En ledamot är skiljaktig och vill avslå föräldrarnas överklaganden.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons