Kammarrätten i Göteborg

2017-05-08
Målnummer 1722-17

Oaktat att släktingen, då vårdnadshavarna överlåtit den faktiska vårdnaden av dottern till denne, har det faktiska ansvaret för att flickan uteblivit från undervisningen sedan våren 2016 kan problemet med skolgången enligt kammarrätten inte hänföras till släktingens brister i omsorgen.

Istället bör de åtgärder som skollagen erbjuder uttömmas för att en elev som uteblir får en fungerande skolgång, och utredning saknas om vilka åtgärder skolan och nämnden vidtagit.

Att släktingen gärna ser att flickan och hennes son inleder en relation kan inte heller sammantaget innebära en risk för planerat tvångsgifte. Att släktingen inte är godkänd som familjehem och att hon har problem med de egna barnen ändrar inte kammarrättens bedömning att avslå ansökan om LVU.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons