Högsta domstolen
2023-03-22
Ö 5580-22

En pojke väckte 2008 genom sin mamma som ställföreträdare talan mot en man om fastställande av faderskap. Vid förhör i tingsrätten intygade pojkens mamma under sanningsförsäkran att hon levt tillsammans med den aktuelle mannen och att hon haft samlag endast med honom under den tid som pojken kunde vara avlad.

Tingsrätten fann att utredningen inte var tillräcklig och lämnade talan utan bifall medan hovrätten ändrade domen och förklarade mannen vara pappa till pojken.

Resningsärendet rör nu att mammans försäkran i faderskapsmålet varit falsk och att den får antas ha inverkat på utgången i målet. Till resningsansökan har också bifogats en faderskapsundersökning av vilken framgår att en annan man med 99,999 procents sannolik är pappa till pojken. HD finner att tidskravet för resning inte hindrar att ansökan beviljas i aktuellt fall. I de situationer där ställföreträdaren tidigare har lämnat oriktiga uppgifter i faderskapsmålet är utgångspunkten att det förhållande som resningsansökningen grundas på får åberopas, även om det har gått mer än ett år från det att ställföreträdaren fick kännedom om förhållandet.

HD har dessutom i rättsfallet NJA 1999 s. 229 konstaterat att eventuell kunskap hos ett barn om att modern som ställföreträdare har lämnat falska uppgifter saknar betydelse, om barnet vid tidpunkten för resningsansökan fortfarande är underårigt. HD finner med hänsyn till resultatet av faderskapsundersökningen att saken är uppenbar och att resning ska beviljas på så vis att faderskapstalan ogillas.

Källa:
JUNO

 

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Vi är oense om nattumgänget

Vi har gemensam vårdnad, har separerat och bor på olika orter, tio mil mellan oss. Separationen är konfliktfylld. Dagens överenskommelse är att pappan har barnet, som är 14 månader, fyra dagar i veckan på dagtid där jag och barnet bor. Han pendlar alltså. Inget är överenskommet kring övernattning.

Nu hävdar pappan att han utan samtycke från min sida kan ta med vår son för övernattning där han bor. Får man göra så? Samt, vad kan jag som mamma göra när jag inte vet vad som sker?

Svar:

Läs mer ...