Svea hovrätt
2023-02-07
Mål nr T 4385-21

Parterna i målet är halvbröder med samma pappa. Efter att pappan avlidit övergick all hans egendom till hans maka enligt deras inbördes testamenten med fri förfoganderätt. Halvbrodern (klaganden) godkände detta genom sin underskrift på pappans testamente. Makan testamenterade all kvarlåtenskap till sin son (motparten). Efter att makan avlidit invände halvbrodern mot makans testamente.

Det står enligt hovrätten klart att makans testamente varit utan verkan i förhållande till halvbrodern avseende hans rätt till efterarv efter sin pappa. Trots det väckte halvbrodern talan om jämkning av makans testamente, men tingsrätten valde att uppfatta hans talan som en fastställelsetalan gällande den egendom som han hade rätt till såsom efterarv.

Enligt hovrätten har det inte förelegat någon ovisshet om det aktuella rättsförhållandet och det har därför saknats förutsättningar för fastställelsetalan. Hovrätten undanröjer tingsrättens dom och avvisar käromålet.

Källa:
JUNO

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons