JO
Dnr 6539-2017

En vårdnads- och umgängesutredning enligt 6 kap. 19 § tredje stycket föräldrabalken, som genomfördes inom ramen för ett mål om vårdnad och umgänge med barn vid en domstol, lämnades på grund av tidsbrist in till domstolen utan att parterna hade fått del av utredningen och getts möjlighet att lämna synpunkter på den.

En vårdnads-, boende- och umgängesutredning utgör underlag för den myndighetsutövning som domstolen utövar mot den enskilde i målet vid tingsrätten. JO uttalar att den som är part i målet berörs så nära av utredningen att han eller hon bör ha rätt att få ta del av den och ges tillfälle att lämna synpunkter på utredningen innan den lämnas in till domstolen.

JO betonar även att en sådan utredning är ett viktigt underlag för domstolens beslut. Att en part ges tillfälle att kommentera utredningen är därför av stor betydelse för den enskilde. Det är också viktigt för att domstolen ska få ett tillförlitligt underlag för sitt beslut.

En sådan utredning ska enligt JO alltid kommuniceras med parterna innan den lämnas in till domstolen. Tidsbrist är enligt JO inte ett godtagbart skäl för att låta bli att kommunicera en vårdnadsutredning. Nämnden får kritik för att parterna inte fick del av och tillfälle att lämna synpunkter på utredningen innan den lämnades till domstolen.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons