JO. Dnr 3428-2016

Individ- och familjenämnden i Umeå kritiseras av Justitieombudsmannen (JO) dels för att verkställigheten av ett domstolsbeslut om umgänge mellan en förälder och två barn fördröjts, dels för att föräldern angetts som "förövare" i en skrivelse till tingsrätten.

Genom regleringen i föräldrabalken har det enligt JO gjorts tydligt att det är domstolen som beslutar om umgängesstöd och socialnämnden som verkställer beslutet. Någon egen bedömning av umgängets lämplighet ska inte göras av nämnden som har att utgå från att domstolens beslut överensstämmer med barnets bästa. Innan någon dömts för något brott bör också tjänstemän inom socialtjänsten vara försiktiga med hur man uttrycker sig enligt JO.

Källa:
Zeteo Nyheter

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons