Jag har en vän som har separerat och nu kan inte hon och exsambon komma överens om hur de ska ha sin son. De vill ha varannan vecka men kan inte komma överens om vilka veckor. Det har även förekommit skriftliga hot mot henne från exsambon och nu har han tagit sonen helt.

Hon har vänt sig till familjerätten, kvinnojouren, socialtjänsten och BVC men alla säger samma sak; att dom inget kan göra.

Är sista utvägen verkligen att anlita en dyr advokat och ta det till domstol? Finns det ingen myndighet som kan hjälpa till?

Svar:

Utgångspunkten vid gemensam vårdnad är att båda föräldrarna har samma juridiska rättigheter och skyldigheter gentemot barnet. Det innebär även att de har lika rätt till att ha barnet boende hos sig om inget annat är bestämt. Vid gemensam vårdnad måste även en vårdnadshavare ta hänsyn till den andra förälderns och även barnets synpunkter och önskemål. Detta innebär att en förälder inte ensam kan bestämma att barnet enbart skall bo hos denne.

För det fall att vårdnadshavarna ej kan enas om var barnet skall bo så finns två alternativ. Det ena alternativet är att en domstol kan besluta om vem av vårdnadshavarna barnet skall bo hos och här är det avgörande vad som är bäst för barnet. Vårdnadshavarna kan även avtala genom ett skriftligt avtal hos Socialnämnden om vem barnet skall bo hos.

Det andra alternativet är att ansöka om ensam vårdnad. Domstolen skall då återigen ta hänsyn till vad som är bäst för barnet. Då det är en brottslig handling att hota någon så bör hon även anmäla detta till polisen. Det faktum att fadern uttryckligen hotat modern kan ha betydelse i bedömningen av hans lämplighet som vårdnadshavare. Gemensam vårdnad förutsätter föräldrarnas samarbetsförmåga gällande frågor som rör barnet. Det innebär att de även skall se till att barnet inte påverkas av deras meningsskiljaktigheter. Gemensam vårdnad är inte detsamma som barnets bästa och domstolen kan bland annat p.g.a. samarbetssvårigheter besluta att ensam vårdnad för en förälder är ett bättre alternativ. I fall då den ena föräldern tilldelas ensam vårdnad och barnet bor hos denne kan barnet ha rätt till umgänge med den andra föräldern.

Den som vill ansöka om ensam vårdnad skall lämna in en stämningsansökan till tingsrätten i den ort som barnet bor.
Det är möjligt att en aktör som familjerätten skulle kunna hjälpa till att nå en lösning. Detta bygger dock på att båda parter är med. Är denna väg stängd är domstolen nog det rimliga alternativet.

Det är riktigt att en vårdnadsprocess kan kosta. I de flesta fall gäller dock den enskildes hemförsäkring (rättsskydd) alternativet att den enskilde får rättshjälp. Det innebär att den enskilde endast betalar en viss självrisk och att försäkringsbolaget eller staten betalar för advokatens kostnader.

Om ni behöver hjälp med företräde går det bra att vända sig till Prio Advokatbyrå eller någon annan advokatbyrå som också arbetar med familjerätt.

Prio Advoaktbyrå 

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons