Jag har tre halvsyskon med min pappa och min styvmamma. De har separerat och nu vill mamman ha ensam vårdnad.Om min styvmamma skulle träffa en annan man, skulle den mannen då vara laglig förmyndare för mina halvsyskon? Får man ekonomiskt stöd om man har ensam vårdnad? Om min pappa förlorar vårdnaden om barnen, kan de fortfarande ärva honom? Hur fungerar arvsrätt när man inte längre har vårdnaden om sina barn?

Svar:

Att två vårdnadshavare flyttar isär påverkar inte vem som har vårdnaden om barnet. Var barnet bor någonstans har heller ingen avgörande betydelse för vårdnadsfrågan. Detta innebär att om dina halvsyskon bor tillsammans med din styvmor så kan din pappa fortfarande ha vårdnaden om dem.

För att en av föräldrarna ska få ensam vårdnad om barnen krävs antingen ett beslut i domstol eller att vårdnadshavarna kommer överens om det i ett avtal som godkänns av socialnämnden. Vid bedömning av vårdnadsfrågan står barnets bästa alltid i fokus, men vad som är barnets bästa varierar och beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Utgångspunkten är att barnet har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och man ska även se till barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.

Normalt sett ger gemensam vårdnad bättre förutsättningar för uppfyllandet av det ovanstående. Men på grund av andra omständigheter, till exempel om den ena föräldern/vårdnadshavaren inte är lämpad att ta beslut kring barnets vårdnad, kan rätten finna att det är mer lämpligt att anförtro vårdnaden ensam till en av föräldrarna. Dock har barnet rätt till umgänge med den förälder som inte är vårdnadshavare.

En laglig förmyndare är någon som företräder en omyndig i frågor gällande dennes ekonomi. I de allra flesta fall är det vårdnadshavarna som är förmyndare. Som jag uppfattar din fråga så undrar du om din styvmammas nya man även blir vårdnadshavare för dina halvsyskon. Det blir han inte. Han blir inte heller förmyndare.

Vad gäller den ekonomiska aspekten för ensamma vårdnadshavare så har barnen rätt till underhållsbidrag från den andra föräldern. Underhållsbidraget är avsett att betala de kostnader som barnen har. Vid bedömningen av hur stort underhållsbidraget ska vara tar man hänsyn till barnets kostnader och även föräldrarnas ekonomiska situation. Värt att nämnas är att underhållsskyldigheten gäller även i fall av gemensam vårdnad då barnen huvudsakligen bor hos en av föräldrarna.

Om din pappa förlorar vårdnaden om dina halvsyskon ärver de fortfarande honom. Arvsrätten påverkas inte av vem som har vårdnaden om barnen.

Prio Advokatbyrå

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons