Jag är morfar och familjehem åt mitt barnbarn. Hans mamma och pappa är vårdnadshavare. Pojken behöver nu ID samt pass. Men då hans pappa gjort sig helt oanträffbar utan kontakt på över ett år, måste detta väl kunna lösas ändå. Ingen vet var pappan befinner sig och han har inte heller hört av sig. Vad kan jag göra?

Svar:

När barnet har två vårdnadshavare krävs bådas samtycke till beslut som rör barnet, däribland sådant som identitetshandlingar och pass. Det finns vissa undantag från kravet på gemensamma beslut vid gemensam vårdnad. Enligt föräldrabalken 6 kap. 13 § 2 stycket kan en vårdnadshavare besluta själv i en situation där den andre vårdnadshavaren på grund av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i beslut som inte utan olägenhet kan vänta.

Detta undantag ska dock användas mycket restriktivt. Även i passlagen finns ett undantag. Enligt 7 § 2 p. ska passansökan avslås om inte medgivande från båda vårdnadshavarna finns, men pass får ändå utfärdas om synnerliga skäl finns. Men även detta undantag ska tillämpas restriktivt. Undantagen är, enkelt uttryckt, inte till för att hantera situationer där den gemensamma vårdnaden inte fungerar på grund av brister i samarbete, utan tar snarare sikte på situationer som – på grund av oförutsedda händelser eller annars yttre faktorer – gör att den andre hindras att medverka.

Det går inte utifrån din fråga att avgöra om något av undantagen trots den restriktiva tillämpningen skulle kunna vara aktuellt. När den gemensamma vårdnaden inte fungerar på grund av att den ene vårdnadshavare inte medverkar eller så som du beskriver gör sig oanträffbar så bör man istället ändra vårdnaden.

Den andre vårdnadshavaren, i detta fall din dotter, behöver då hos tingsrätten ansöka om stämning mot pappan om ensam vårdnad om sonen. Det görs hos den tingsrätt som är ansvarig för den ort där sonen bor. När det finns konkreta beslut som behöver fattas, såsom ansökan om pass och liknande, bör man framställa ett så kallat interimistiskt yrkande. Det är ett yrkande om att tingsrätten ska fatta ett tillfälligt beslut om ensam vårdnad, som gäller till dess tingsrätten kan besluta slutligt. När det finns ett giltigt interimistiskt beslut om ensam vårdnad från tingsrätten så kan polismyndigheten utfärda pass även utan pappans medgivande, eftersom han fram tills att annat beslutas i juridisk mening inte är vårdnadshavare.

Prio Advokatbyrå

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons