Jag undrar hur man går tillväga när mamman har ensam vårdnad sedan barnets födsel,  men att pappan vill nu ha gemensam vårdnad då han i dagsläget inte kan komma överens om att deras umgänge ska ske mer regelbundet.  Idag får pappan knappt träffa sin son som nu är 6 år.

Svar:

Inledningsvis vill jag betona att det föreligger skillnader mellan vårdnad, boende och umgänge vad gäller barn. Innebörden av vårdnad går att utläsa i 6 kap. 11 och 12 §§ föräldrabalken. Att ha vårdnaden om ett barn innebär rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter. Vid gemensam vårdnad ska dessa beslut fattas tillsammans av vårdnadshavarna och en förutsättning för gemensam vårdnad är således att föräldrarna kan samarbeta. Frågan om barnets boende regleras i 6 kap. 14 a § och vad umgänge innebär framgår framförallt i 6 kap. 15 § samma lag.

När man som i din sons fall inte har vårdnaden om sitt barn så har barnet ändå rätt till umgänge med den förälder som inte är vårdnadshavare.

När det gäller frågor om vårdnad, boende och umgänge anser jag att föräldrarna först och främst söka en samförståndslösning på egen hand. Den ställda frågan tyder dock på att detta inte är en möjlighet i nu aktuellt fall. Därmed anser jag att nästa steg bör vara att söka hjälp från barnets hemkommun. Kommunen har en skyldighet att erbjuda hjälp i form av samarbetssamtal mellan föräldrarna i syfte att lösa konflikten i samförstånd samt med att utforma ett avtal mellan föräldrarna vari umgänget kan konkretiseras.

Om föräldrarna inte kan komma överens är det sista alternativet att ansöka om ett utökat umgänge genom en ansökan om stämning vid tingsrätten.

Vid domstolens bedömning av frågan är det barnets intressen och behov som ska vara avgörande eftersom det som nämnts är barnet som har rätt till umgänge. Vill någon av föräldrarna att vårdnaden om barnet ska förändras kan man även ansöka om detta.

Parten väljer själv vilken/vilka av dessa frågor som den vill att domstolen ska avgöra. Om din son överväger att väcka talan om dessa frågor rekommenderar jag Er att ta kontakt med ett juridiskt biträde som kan hjälpa Er inför och under domstolsprocessen.

Prio Advokatbyrå

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons