Jag och pappan till barnet har delad vårdnad, men han vägrar hjälpa till mer än varannan helg. Kan man tvinga någon till varannan vecka?

Svar:

Delad vårdnad är ett vardagligt uttryck vars innebörd kan variera. Som jag förstår din fråga har ni gemensam vårdnad om barnet och du önskar ett växelvis boende, det vill säga ett boende som innebär att barnet bor ungefär lika mycket hos respektive förälder.

Om föräldrarna inte på egen hand kan komma överens om ett upplägg angående barnets boende kan de vända sig till familjerätten i sin hemkommun för att få hjälp med att nå en samförståndslösning. I sista hand kan parterna ansöka om att domstolen ska avgöra frågan.

Domstolen kan rent formellt sett besluta om ett växelvis boende trots att detta strider mot vad båda parter vill, och således kan den även fatta beslut om sådant boende mot den ena partens vilja. När domstolen fattar sitt beslut är det dock barnets bästa i det enskilda fallet som är avgörande. Det är ytterst ovanligt att domstolen fattar ett beslut som tvingar den ena föräldern till mer boende eller umgänge med barnet än vad denne önskar eftersom det, i de flesta fall, inte kan anses vara till barnets bästa. Bor barnet i högre utsträckning hos en av föräldrarna har denne dock rätt till underhåll från den andra föräldern.

När vårdnaden, boendet och umgänget är avgjort genom avtal eller dom kan en förälder begära verkställighet av det. Det innebär att ena föräldern vänder sig till tingsrätten för att få domen/avtalet genomfört. Verkställighet används normalt sett för att få den ena föräldern att släppa ifrån sig barnet, inte tvinga föräldern att ta barnet.

Innan tingsrätten verkställer avtal/dom om vårdnad får tingsrätten uppdra åt t.ex. socialtjänsten att tillse att den som har hand om barnet fullgör det som ankommer på denne. Möjlighet finns även att tingsrätten förordnar om vite och/eller hämtning.

Om domstolen faktiskt skulle ha beslutat om gemensam vårdnad och växelvist boende mot förälderns vilja så krävs att det är uppenbart att verkställighet är oförenligt med barnets bästa för att tingsrätten ska kunna vägra verkställighet.

Även om en domstol har beslutat om mer umgänge än den ena föräldern vill och lagtexten faktiskt inte ställer upp ett hinder mot att verkställa detta (i teorin), så har jag svårt att se att domstolen faktiskt skulle verkställa en dom "negativt", d.v.s. tvinga barnen vara där mer än vad föräldern vill. Detta återigen för att det inte är till barnets bästa att tvingas vara hos en förälder som inte vill ha barnet där vid den tidpunkten.

Prio Advokatbyrå

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons