Jag jobbar på ett nyöppnat skyddat boende och vi får lite olika bud vad det är som gäller vid interimistiska beslut ang vårdnad. Behöver man ett ombud för att yrka om beslut? Mamman har inga pengar, och vi skulle behöva ett snabbt beslut, Var hittar man bra ombud och vad har mamman rätt till (ekonomiskt svår situation). Vilket är den bästa vägen att gå för att undvika att försätta mamma och barn i fara?


Svar:

Om föräldrarna till barnet/barnen inte har lyckats nå en överenskommelse angående vårdnaden med hjälp av socialtjänsten, kan mamman i det här fallet ansöka om stämning mot den andre föräldern i tingsrätten. Där ansöker hon alltså om ensam vårdnad. Hon behöver inte ett ombud för att göra detta, men det kan vara till hjälp.

I samband med detta kan man begära att tingsrätten ska fatta ett interimistiskt beslut, d.v.s. ett provisoriskt beslut i väntan på att man har utrett målet färdigt och kan fatta sitt slutliga beslut i en dom. Ett skäl för att besluta interimistiskt om ensam vårdnad är om det finns befogade misstankar om våldsbrott mot barnet eller den andre föräldern.

Tingsrätten gör dock alltid en egen prövning av om det finns tillräckligt underlag för det som påstås, och om det som påstås är av sådant slag att det behövs ett interimistiskt beslut. Även ett sådant interimistiskt beslut tar lite tid att få, det är alltså inte något som sker omedelbart. Man kan inte ansöka om interimistiskt beslut om vårdnad enbart, utan det måste ske som en del i ett vanligt vårdnadsmål. Det är också viktigt att veta att den andre föräldern kommer att få del av de handlingar som skickas till tingsrätten, och möjlighet att besvara dem.

Efter det interimistiska beslutet övergår rätten till den egentliga prövningen som utmynnar i en dom. Denna måste vinna laga kraft (d.v.s. inte längre gå att överklaga) innan den rent faktiskt börjar gälla. Om man upplever att man behöver hjälp med tvisten kan man anlita en advokat eller jurist för detta ändamål. För att hitta en advokat eller jurist kan man bland annat använda söktjänsten på www.advokatsamfundet.se, där det går att filtrera på ort och rättsområde. Ibland kan man även få hjälp med att bekosta biträdet.

Till att börja med ska man kontrollera sin försäkring. I de allra flesta hemförsäkringar ingår idag rättsskydd, vilket innebär att man får hjälp med att betala ersättning till biträdet genom försäkringen och själv endast betalar en självrisk. Det gäller dock att höra efter med sitt eget försäkringsbolag vad som gäller eftersom de har olika villkor och i familjerättsliga tvister kan dessutom särskilda villkor vara uppställda. Saknar man försäkring eller om försäkringen inte täcker en sådan här typ av tvist och man inte har tillräckligt med ekonomiska medel kan man ansöka om rättshjälp hos rättshjälpsmyndigheten.

På rättshjälpsmyndighetens hemsida, www.rattshjalp.se, finns det tydlig och bra information om vad som gäller samt hur man går tillväga för att ansöka om rättshjälp. Den advokat eller jurist man kontaktar ska i regel också ge råd om och hjälpa till att söka rättshjälp. 

Prio Advokatbyrå

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons