Vad kan man göra om socialtjänstens utredning till tingsrätten innehåller felaktigheter och lösa antaganden? Är det ett sekretessbrott att redogöra för detaljer om ett barn som inte är gemensamt?

Svar:

Socialtjänstens utredning i frågor om vårdnad, boende och umgänge ska givetvis vara korrekt, saklig och opartisk.

För att undvika felaktigheter får parterna och andra uppgiftslämnare som regel tillfälle att korrigera sakfel i sina uppgifter. Parterna får också tillfälle att lämna sina synpunkter på utredarens analys, bedömning och förslag till beslut innan utredningen skickas till domstolen.

Om en part anser att utredningen bygger på lösa antaganden, eller har andra brister, kan han eller hon framföra denna åsikt muntligt under domstolsförhandlingen. Det händer att domstolen tar till sig av denna kritik och underkänner helt eller delvis socialnämndens utredning. 

I en vårdnadsutredning ska det inte förekomma uppgifter om andra barn än de egna, såvida inte uppgifterna är relevanta för målet och korrekta till sitt innehåll. Till exempel relationen mellan det barn som utredningen handlar om och ett annat barn. Andra uppgifter om det barnets personliga förhållanden skyddas av sekretesslagen.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons