Min exman har blockerat både mail och telefonkontakt till mig. Jag är boendeförälder och barnen träffar inte sin far. Vi har gemensam vårdnad, vilket ställer till det i vissa fall. Min fråga gäller min upplysningsplikt om barnens skolgång, hälsa etc.

Är jag skyldig att meddela honom per brev eller kan jag anse att han genom sitt förfarande medvetet har markerat att han inte vill ha någon information av mig?

Svar:

I princip har den förälder som barnen bor hos en skyldighet att upplysa den andre vårdnadshavaren om sådant som gäller barnen. Vilken metod som ska användas beror på omständigheterna, bl.a. vad som vid ett visst tillfälle ska upplysas om, och hur föräldrarna bäst kommunicerar utan att konflikt uppkommer.

Det går inte att säkert och generellt säga om du är skyldig att meddela pappan upplysningar per brev – det beror på omständigheterna. Genom sitt agerande att (som din fråga får förstås) aktivt förhindra sådana kontaktvägar som får betraktas som normala mellan två separerade föräldrar, nämligen mejl och telefon, så är det sannolikt så att han inte vill ha så mycket information.

För att säkerställa det skulle du kunna skriva ett brev till honom där du förklarar att du uppfattar honom på det sättet, och be att han talar om för dig om det är fel. Information av större vikt, som exempelvis allvarligare incidenter i skolan eller om sjukdom som avviker från vad barn normalt drabbas av, bör du även fortsättningsvis informera om.

Skulle det vara så att pappan ger uttryck för att han inte heller vill motta brev med sådan mer betydelsefull information kan det vara läge att föreslå ett avtal om vårdnaden som innebär att du ensam ska vara vårdnadshavare. Ett sådant avtal gäller om socialnämnden godkänner det. Socialnämnden kan i regel hjälpa till med att utforma ett sådant avtal. Skulle svårigheterna att kommunicera viktig information och fatta beslut om barnen bli så pass allvarliga att du inte tycker det är hållbart med gemensam vårdnad så finns möjligheten att ansöka om stämning med yrkande om ensam vårdnad.

Ofta ingår rättsskydd i hemförsäkringen som kan täcka merparten av ombudskostnaderna för en sådan tvist, annars kan man om man har låg inkomst i många fall få rättsskydd beviljat och större delen av kostnaden ersatt av staten.

Prio Advokatbyrå

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons