Är omprövning av umgängesbegränsning var tredje månad, i samband med LVU, reglerat enligt lag?
Och vilka blir konsekvenserna om socialnämnden struntar i att ompröva umgängesbegränsning efter tre månader?

Svar:

Frågeställningen utgår ifrån vad som gäller enligt 14 § LVU, umgängesbegränsning är således reglerat enligt en bestämmelse i den lagen. Bestämmelsen ger socialnämnden rätt att besluta om umgängesbegränsning gentemot vårdnadshavare och/eller förälder, förutsatt att barnets vård kräver det. Beslutet kan överklagas. Påpekas bör att bestämmelsen inte gäller för nära anhöriga som mor- och farföräldrar och syskon och andra för barnet viktiga personer.

Orsaker till en umgängesbegränsning kan exempelvis vara att föräldrarna hindrar eller försvårar barnets nödvändiga vård i ett familjehem. Eller om föräldrarnas missbruk eller psykiska ohälsa kräver vissa arrangemang kring umgänget.

Har socialnämndens beslut om umgänge blivit fastställt, till exempel efter prövning i förvaltningsdomstol, ska nämnden minst en gång var tredje månad överväga om beslutet fortfarande behövs. Det är alltså fråga om övervägande och inte om en omprövning av det fattade beslutet.

Socialnämnden ska således minst en gång var tredje månad diskutera och överväga vården av barnet. Socialförvaltningen anmäler (redogör) för nämnden hur vården har bedrivits och hur barnets och föräldrarnas personliga förhållanden utvecklar sig. Nämnden ska alltså inte fatta ett formellt beslut att ompröva och undanröja det tidigare beslutet om umgängesbegränsning.

I de flesta fall bedömer socialnämnden att socialförvaltningens anmälan kan läggas till handlingarna utan vidare åtgärder. Men om något framstår som oklart eller komplicerat, kan nämnden begära av förvaltningen att umgängets utformning ska utredas närmare. Vilket innebär att socialförvaltningen inleder en utredning för att återkomma med ett förslag till ett nytt beslut.

Om socialnämnden av någon orsak inte har övervägt frågan inom tre månader har socialförvaltningen gjort ett fel i sin handläggning. Antingen har förvaltningen brustit i sina rutiner eller så har en enskild tjänsteman missat en bevakning. Ett sådant handläggningsfel kan få som konsekvens, om det anmäls, att nämnden får utstå allvarlig kritik från tillsynsmyndigheten och JO. Felet kan också påverka utfallet av tjänstemannens lönesamtal.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons