Jag saknar förtroende för barnens umgängesstöd. De är rädda för honom och han lämnar dem tidvis utan uppsikt. Han lämnar också oriktiga uppgifter till familjerätten.

Jag har begärt att få byta umgängesstöd men familjerätten säger nej. De har sagt att om det finns en oro för barnen kommer de vidta åtgärder. Men nu vill de inte kännas vid detta.

Finns det lagar och förordningar som reglerar detta. Vad ska hända för att man ska kunna byta ut ett umgängesstöd?

Svar:

Tingsrätten beslutar om umgängesstöd enligt föräldrabalken. Sedan är det socialtjänsten (familjerätten) som utser den eller de personer som ska utgöra umgängesstöd.

Familjerätten verkställer således domstolens beslut samt följer upp hur umgänget fungerar. Om det finns anledning ska familjerätten byta ut, eller ersätta, den eller de personer som utgör umgängesstöd.

Tänkbara anledningar till byte kan vara att umgängesstödet avsäger sig uppdraget av privata skäl, till exempel tidsbrist, avsaknad av förtroende från barn och föräldrar eller att han eller hon flyttar från orten. Alternativt beslutar familjerätten om ett byte ifall barnen känner sig otrygga eller om umgängesstödet av andra skäl anses som olämplig.

Såväl föräldrar som socialnämnden kan för övrigt agera för att ändra tingsrättens beslut. Det sker genom att talan väcks med yrkande om att domstolen ska fatta ett nytt beslut, enligt föräldrabalken, avseende barnets umgänge.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons