Jag har gemensam vårdnad om mina döttrar 12 och 9 år. De är med sin pappa varannan helg, de har ingen kontakt däremellan. Pappan har nu tagit upp kontakten med en person som är dömd för sexuellt umgänge med minderårig. Han har sovit över där i helgen när flickorna var där.

Har jag rätt att neka umgänget eftersom den dömde personen är med mina barn när de är hos sin pappa?

Svar:

Huvudregeln vid gemensam vårdnad är att en förälder inte ensam kan fatta ett ingripande beslut, exempelvis vid umgänge, om den andra vårdnadshavaren har en annan uppfattning i den aktuella frågan. Självklara och vardagliga beslut av en boförälder, eller av en förälder vid växelvis boende, är däremot inte ingripande och utgör därför undantag från huvudregeln.

Vårdnadshavare har vidare, bland annat, ansvar för att barnen inte far illa av eventuella missförhållanden i något av föräldrahemmen. När du och pappan diskuterar om så är fallet ska alltid barnets bästa ha företräde framför vuxnas önskemål och behov.

Ett tänkbart missförhållande är, som i det här fallet, om en person som är dömd för sexuellt umgänge med minderårig närvarar vid barnens umgänge med en den andra föräldern. Det förefaller självklart att en riskbedömning då bör göras om umgänget är tryggt och lämpligt för barnen, två flickor 12 och 9 år gamla. Deras eventuella behov av skydd innebär således att det finns ytterligare ett undantag från huvudregeln.

I ett sådant fall bör en förälder ifrågasätta, och kanske också förhindra, flickornas umgänge. Först bör föräldrar, till en början, omgående pratas vid för att förstå vad som bör göras respektive inte göras. Kanske pappans förklaringar övertygar dig om att umgänget är riskfritt och oproblematiskt. Kanske pappan däremot är helt oförstående och tycker att du överreagerar.

Har ni helt olika uppfattningar om barnens behov i den uppkomna situationen bör du rådgöra med en jurist för att få råd om vilka åtgärder du bör vidta. Rådet du får kan till exempel vara att stoppa barnens umgänge med pappan tillfälligt under det att situationen klaras ut. Eller att helt och hållet vägra lämna ut barnen för umgänge. Det är då viktigt att dina beslut vilar på en saklig grund och konkreta riskfyllda omständigheter.

 

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons