Kan den ena föräldern vid delad vårdnad där barnet bor växelvis ena veckan hos mamma andra veckan hos pappan, hämta barnet hos den andra föräldern när det inte är dennes vecka utan medgivande från den föräldern?

Svar:

Förstår att ni har gemensam vårdnad och att barnet bor växelvis varannan vecka hos er båda. Frågan är alltså om en förälder, utan den andres samtycke, får hämta barnet under den andres vecka.

Det korta svaret är nej, något medgivande eller samtycke enligt en lagbestämmelse krävs inte.

Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrar något så när konfliktfritt kan samverka med varandra med barnets bästa framför ögonen. Viktiga och ingripande beslut avseende barnet ska fattas gemensamt, vilket innebär att ingen förälder ensam kan bestämma när det gäller sådana beslut.

I det här fallet har ni gemensamt bestämt att dela på vården, den vardagliga omsorgen, genom att barnet bor växelvis hos er båda. Det handlar alltså om er egen överenskommelse eftersom växelvis boende är inte reglerat i föräldrabalken.

Väljer man växelvis boende, som alltså inte är en rättighet för en förälder, tar man samtidigt på sig ett stort ansvar för att boendet ska fungera och vara det bästa alternativet för barnet. För att det ska fungera när det gäller skola, resor mellan föräldrar, kontakt med kamrater och fritidsaktiviteter med mera, krävs av föräldrarna att de har en mycket god förmåga att samarbeta och kommunicera med varandra.

Det betyder att när barnet ska på barnkalas, fritidsaktivitet eller något liknande och som infaller på den andres vecka, då ska inte denna händelse innebära ett problem som leder till en konflikt som negativt påverkar barnet. Då ska föräldrar lösa den uppkomna situationen enkelt och snabbt genom ett telefonsamtal eller personligt möte.

Det som alltså krävs är att ni i god anda och i förväg kommer överens om hämtningen. En överenskommelse som kan ses som ett klokt medgivande och samtycke mellan två samverkande föräldrar.

Pin It

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Får det gå till så här hos socialtjänsten?

Socialtjänsten får in en anmälan om ett missförhållande rörande ett barn, 5 år, och barnet och föräldern blir kallade till ett samtal med en socialsekreterare. Vårdnadshavaren uppfattade att socialtjänsten hade påbörjat en utredning på grund av anmälan. Samtalet går bra, det visar sig att uppgifterna i anmälan beror på ett missförstånd. Socialsekreteraren säger uttryckligen att inga fler samtal planeras. Två veckor senare kommer dock en ny kallelse eftersom socialsekreteraren vill ha ett enskilt med barnet. Detta gäller samma ärende och inga nya uppgifter har tillkommit.

Får socialsekreteraren först säga att man inte ska ses igen, för att sedan förhöra ett barn utan vårdnadshavare är med?
Får den vårdnadshavaren som inte är föremål för orosanmälan begära att vara med sitt barn på samtalet?

Svar:

När socialtjänsten får en anmälan om ett missförhållande (orosanmälan) görs inledningsvis en förhandsbedömning för att avgöra om en utredning ska påbörjas, eller inte. Tillåtna åtgärder i detta skede är samtal med anmälaren om något i anmälan är oklart, samtal med barn och vårdnadshavare samt kontroll om det finns dokumentation i socialregistret om familjen.

Beskedet att inte ses fler gånger bör rimligen tolkas som att ingen utredning skulle inledas på grund av anmälan. Men socialtjänsten kan å andra sidan därefter ha ändrat sig, men då borde socialsekreteraren i kallelsen till det andra möten informerat vårdnadshavaren att en utredning har inletts. Det är bara om en utredning har inletts som socialtjänsten får träffa barn för samtal utan vårdnadshavarens samtycke eller närvaro. Föräldern får alltså sitta i väntrummet under tiden.

Av den sista frågan kan man anta att barnet förmodligen har två vårdnadshavare, och att barnet bor hos den vårdnadshavare som var kallad till det första mötet. Den andra vårdnadshavaren, som inte var direkt berörd av anmälan, kan begära att få vara med vid barnsamtalet vid det andra mötet. Men även här kan gäller att socialtjänsten kan ha enskilda samtal med barn om en utredning är inledd. Båda vårdnadshavarna får således sitta i väntrummet.

Sammanfattningsvis får ett barn höras av socialtjänsten, förutsatt att det finns anledning att ingripa till barnets skydd eller stöd, utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande (Se 11 kap. 10 § tredje stycket socialtjänstlagen).