Min exmake och jag har gemensam vårdnad om tre barn. Barnen bor varannan vecka hos oss. Har jag rätt att veta, eller få information, om han åker ifrån staden där vi bor och tar med barnen? Eller om han åker utomlands den veckan han inte har barnen?

Jag tänker att om något händer barnen, eller den som är ansvarig, och man behöver hjälp av den andre föräldern är det bra att veta om denne är tillgänglig.

Svar:

Påpekas bör inledningsvis att växelvis boende inte är rättighet för särlevande föräldrar. Om de väljer den boendeformen för barnet förutsätts, utifrån barnets bästa, att föräldrarna har ett ovanligt bra samarbete efter en skilsmässa eller separation. Motsatsen, att föräldrarna har ingen, eller minimal kontakt med varandra, innebär att barnet är utsatt för påfrestningar som, i värsta fall, kan innebära en risk för att skada barnets hälsa och utveckling.

Föräldrabalkens (FB) regler om vårdnad och umgänge vid gemensam vårdnad bygger på att barn har behov av nära och goda relationer till båda sina föräldrar även om föräldrarna bor isär. För barnets skull är det därför viktigt att båda föräldrarna är delaktiga i barnets förhållanden och att båda föräldrarna tar ansvar för henne eller honom. Det framhålls också att föräldrarna ska kunna samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § FB).

FB uttalar inte specifikt vilken information som ska lämnas mellan föräldrar vid gemensam vårdnad och växelvis boende. Lagen talar om viktiga frågor rörande barnet. Det framstår därför som självklart att föräldrar ska dela information som är viktig för vårdnadens utövande. Till exempel om barnets skolgång och hälsotillstånd.

Eller var barnen, som i det här fallet, vistas ifall de behöver den andra förälderns stöd och skydd, eller om den andra föräldern inte är tillgänglig som vårdnadshavare på grund av exempelvis arbete, semesterresa eller sjukdom.

Pin It

Om hemsidan

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Ansvarig utgivare
Tomas Törnqvist
Socionom och verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons